اسپیس فریم

ساخت غرفه با اسپیس فریم در بسیاری از موارد بدون نیاز به طراحی انجام می شود و در برخی از موارد مشارکت کنندگان می توانند ترکیبی از بنر و اسپیس را در اجرای سازه خود استفاده می نمایند که در این صورت اسپیس های در مکان غرفه نصب شده و بر روی آن ها بنر مربوطه را نصب می کنند.

غرف اسپیس فریم را به مشارکت کنندگانی که غرفه های زیر 36 متر دارند و هزینه کمتری برای غرفه سازی در نظر گرفتند یا مواقعی که زمان کافی برای غرفه سازی ندارند پیشنهاد میکنیم.